"derCSyong" 기여 목록

최근 30일동안의 기여 목록 입니다.

문서 수정자 수정 시간
나무위키:정기 운영 안건 심사 [역사] [비교] [토론] (+2549) derCSyong
나무위키:공개 운영회의 [역사] [비교] [토론] (-2) derCSyong
나무위키:공개 운영회의 [역사] [비교] [토론] (+213) derCSyong
사용자:derCSyong [역사] [비교] [토론] (+6) derCSyong
나무위키:인수인계 [역사] [비교] [토론] (-1) derCSyong
나무위키:인수인계 [역사] [비교] [토론] (-1) derCSyong
나무위키:인수인계 [역사] [비교] [토론] (+232) derCSyong
업데이트 내용 반영
틀:운영알림 [역사] [비교] [토론] (-3) derCSyong
사용자:derCSyong [역사] [비교] [토론] (+211) derCSyong
사용자:derCSyong [역사] [비교] [토론] (-1410) derCSyong
사용자:derCSyong [역사] [비교] [토론] (-213) derCSyong
나무위키:운영업무 알림용 문서 [역사] [비교] [토론] (-1) derCSyong
(r127으로 되돌림)
나무위키:운영업무 알림용 문서 [역사] [비교] [토론] (+1) derCSyong
편집시 알림 테스트
사용자:derCSyong [역사] [비교] [토론] (+64) derCSyong
나무위키:정기 운영 안건 심사 [역사] [비교] [토론] (+815) derCSyong
사용자:derCSyong [역사] [비교] [토론] (+10) derCSyong
사용자:derCSyong [역사] [비교] [토론] (-11) derCSyong
사용자:derCSyong [역사] [비교] [토론] (+1632) derCSyong
(r637으로 되돌림)
틀:운영알림 [역사] [비교] [토론] (-20) derCSyong
사용자:derCSyong [역사] [비교] [토론] (-157) derCSyong
사용자:derCSyong [역사] [비교] [토론] (+32) derCSyong
사용자:derCSyong [역사] [비교] [토론] (+132) derCSyong
사용자:derCSyong [역사] [비교] [토론] (-1429) derCSyong
서버문제
사용자:derCSyong [역사] [비교] [토론] (-210) derCSyong
서버문제